تک نگاشت‌ها

فرایند درختی تمدن بین‌الملل اسلامی

میانگین: 3.8 (5 رای)

آسیب شناسی تولید علوم انسانی دینی در ایران بر اساس دیدگاه‌های برخی از صاحب نظران برجسته حوزه و دانشگاه

میانگین: 5 (1 رای)

مبانی و چارچوب ارزش‌ها در الگوی پیشرفت آموزش پزشکی و سلامت کشور

میانگین: 4 (9 رای)

آسیب‌شناسی فقهی پیشرفت اقتصادی کشور در سه دهه گذشته

میانگین: 1 (1 رای)

آسیب شناسی و پیشگیری از آسیب در معنویت جوانان؛ معطوف به رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

میانگین: 5 (1 رای)

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سبک زندگی محیط زیستی

میانگین: 2.5 (2 رای)

رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

میانگین: 4.1 (7 رای)

مطالعات‌ تطبیقی‌ در‌ حوزه‌ خانواده

میانگین: 2 (2 رای)

دانش بومی و پیشرفت در نواحی روستایی

میانگین: 1 (2 رای)