فارسی

آسیب شناسی و پیشگیری از آسیب در معنویت جوانان؛ معطوف به رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سبک زندگی محیط زیستی

میانگین: 1 (1 vote)

رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

میانگین: 4.1 (7 رای)

مطالعات‌ تطبیقی‌ در‌ حوزه‌ خانواده

میانگین: 2 (2 رای)

دین‌ و‌ سرمایه‌ اجتماعی؛‌ واکاوی‌ ظرفیت‌های‌ موجود‌ در‌ مسیر‌ الگوی‌ پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

وضع‌شناسی‌ سه‌ دهه‌ اخیر مسائل‌ زنان؛‌ در‌ سه‌ حوزه‌ اشتغال،‌ آموزش‌ و‌ مشارکت‌ سیاسی

هنوز نظری ثبت نشده

مولفه‌های تحکیم و تعالی خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

میانگین: 1 (1 vote)

نظام ملی نوآوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

راهبردهای‌ آمایش‌ بنیادین‌ مبتنی‌ بر‌ تغییر‌ آب‌و‌هوا

هنوز نظری ثبت نشده