تک نگاشت‌ها

تحلیل و تبیین مبانی نظریه‌ها و روش‌شناسی متعارف آمایش سرزمین

هنوز نظری ثبت نشده

شاخص‌های سلامت خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

زنان در توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی

میانگین: 3 (1 رای)

عدالت از دیدگاه اجتماع‌گرایان (با تاکید بر نظریه عدالت سندل) و رهیافت‌های آن برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

میانگین: 1 (1 رای)

نقش اصلاح نظام مالیاتی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

هویت ایرانی و توسعه اجتماعی

هنوز نظری ثبت نشده

طراحی مدل توسعه هوشمند

میانگین: 4 (2 رای)

تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی

میانگین: 3 (2 رای)

شاخص‌ها و نماگرهای معنویت اصیل اسلامی

هنوز نظری ثبت نشده