دکتر باقر غباری بناب

آسیب شناسی و پیشگیری از آسیب در معنویت جوانان؛ معطوف به رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

میانگین: 5 (1 رای)

معنویت و شیوه‌های ارتقاء آن در جوانان

میانگین: 5 (1 رای)

بت‌پرستی به عنوان سرطان روانی - معنوی؛ تبیین روانشناختی و ارایه پیشنهادهای درمانی در گستره الگوی اسلامی ایرانی

میانگین: 5 (1 رای)

تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی

میانگین: 3.7 (3 رای)