ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 75- آذرماه 1398)