نشست‌های اندیشه ورزی

بررسی پیشران ها در گفتمان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

علم در 75 سال آینده، رهنمودهایی برای ایران

هنوز نظری ثبت نشده

تداخلات کارکردی لایه حکمرانی علم، فناوری و نوآوری کشور

هنوز نظری ثبت نشده

علوم انسانی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ فراترکیب یافته‌های پژوهشی

هنوز نظری ثبت نشده

حکمرانی علم و فناورى در ايران

هنوز نظری ثبت نشده

بايسته‌هاى اجرا و تحقق تدابير عرصه اجتماعى

هنوز نظری ثبت نشده

بنيان‌هاى معرفتى ايران‌شناختى الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

جايگاه هويت در تدابير الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت

هنوز نظری ثبت نشده