امور علمی و فناوری

ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

الزام نظری و عملی در دستیابی به توسعه در ایران

هنوز نظری ثبت نشده

الگوی پایه پیشرفت؛ مفاهیم اساسی و مولفه‌ها

هنوز نظری ثبت نشده

نگاشت‌ها و نگرش‌هایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مبانی و ماهیت پیشرفت)

میانگین: 5 (1 رای)

تدوین الگوی نظری با صبغه اسلامی و ایرانی؛ راهکاری مناسب برای پشتیبانی نظری از فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی در افق چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران

هنوز نظری ثبت نشده

نگاشت‌ها و نگرش‌هایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (عدالت و پیشرفت)

هنوز نظری ثبت نشده

نگاشت‌ها و نگرش‌هایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (آمایش و پیشرفت (جلد دوم))

هنوز نظری ثبت نشده

دومین نشست اندیشه‌های راهبردی (عدالت)

هنوز نظری ثبت نشده

نگاشت‌ها و نگرش‌هایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (آمایش و پیشرفت (جلد اول))

هنوز نظری ثبت نشده