امور اقتصادی

آسیب‌شناسی فقهی پیشرفت اقتصادی کشور در سه دهه گذشته

میانگین: 1 (1 رای)

رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

میانگین: 4.1 (7 رای)

امنیت اقتصادی نقد الگوی نئولیبرالی توسعه در پرتو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

میانگین: 4.3 (3 رای)

آسیب‌شناسی الگوی بانکداری ایران

میانگین: 5 (1 رای)

بودجه‌بندی عدالت محور برای پیشرفت فرامنطقه‌ای

هنوز نظری ثبت نشده

نقش اصلاح نظام مالیاتی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

چالش جهانی انرژی و موقعیت ژئواکونومیک ایران در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین‌الملل

هنوز نظری ثبت نشده

بررسی تطبیقی- تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی در ایران و هند

هنوز نظری ثبت نشده

نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی

میانگین: 5 (2 رای)