الگوی پیشرفت

نظریه ترکیبی عدالت: مبنای نظری عدالت در جمهوری اسلامی ایران

هنوز نظری ثبت نشده

مراتب آزادی در الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت

میانگین: 5 (1 vote)

مفهوم، مبانی و شاخص‌های اصلی عدالت اجتماعی از منظر اندیشمندان اسلامی

هنوز نظری ثبت نشده

ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رفع تعارضات بین برنامه‌های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نویسنده: 
هنوز نظری ثبت نشده

درآمدی بر اهمیت اندازه‌گیری و سنجه‌ها در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

اصلاح اقتصاد بخش عمومی؛ محور اساسی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

مدل‌های اقتصادی مناسب جایگاه انسان و سرمایه در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت و مقایسه آن با سایر نظام‌های اقتصادی

میانگین: 5 (1 vote)

جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده