الگوی پیشرفت

نقش اصلاح نظام مالیاتی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

هویت ایرانی و توسعه اجتماعی

هنوز نظری ثبت نشده

طراحی مدل توسعه هوشمند

میانگین: 4 (2 رای)

تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی

میانگین: 3 (2 رای)

شاخص‌ها و نماگرهای معنویت اصیل اسلامی

هنوز نظری ثبت نشده

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش «ناپایداری توسعه پایدار»

هنوز نظری ثبت نشده

بحران هویت و رسالت خانواده در الگوی اسلامی ایرانی تربیت

میانگین: 4 (3 رای)

آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای (با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت)

هنوز نظری ثبت نشده

چالش جهانی انرژی و موقعیت ژئواکونومیک ایران در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین‌الملل

هنوز نظری ثبت نشده