گذار آغازینی از مفاهیم و نظریه‌های توسعه به سوی الزامات کلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
80
سال: 
1393
شابک: 
2- 01 - 7611
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
13

این تک‌نگاشت با هدف مروري بر مفاهيم و نظریه‌های مرسوم توسعه و نيز تبیین ضرورت و الزامات كلي طراحی یک الگوی اسلامی- ایرانی پيشرفت برای دستیابی کشور به پيشرفت (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) به رشته تحریر در آمده است. به این منظور پس از ذکر مقدمه‌ای در باب مراحل تطور تفکر توسعه در جهان، مفهوم توسعه مورد بحث قرار گرفته و دیدگاه تعدادي از اندیشمندان این عرصه آورده شده است. مرور تعدادی از مکتب‌های مختلف، بخش بعدی این مطالعه را تشکیل می‌دهد. سومين قسمت به بررسي برخي از مطالعاتی می‌پردازد که به گونه‌ای ضرورت و یا عدم ضرورت طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پيشرفت را مورد مداقه قرار داده‌اند. در ادامه به بیان دلایل ضرورت طراحی الگوی اسلامی و ایرانی پيشرفت پرداخته شده است. توجه به محوریت "عدالت" در الگوی مذكور و برخی کارکردهای آن و الزامات حاکم بر آن در قسمت‌های بعدی این مقاله به آن پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده از تک‌نگاشت این است که به دلایل متعددی کشور ما نیازمند داشتن الگوی پيشرفتي است که مولود جهان‌بینی اسلامی بوده و با ظرف "پيشرفت" که کشور ایران می‌باشد، سازگار باشد. در پایان برخی موانع فراروی کشور جهت عبور از وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت مطلوب مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
کلید واژه: الگو، اسلامی- ایرانی، پيشرفت، توسعه، عدالت، انسان، جهان‌بینی

فایل منتشر شده: