چرایی و چگونگی ارتباط عدالت و معنویت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت