وضع‌شناسی‌ سه‌ دهه‌ اخیر مسائل‌ زنان؛‌ در‌ سه‌ حوزه‌ اشتغال،‌ آموزش‌ و‌ مشارکت‌ سیاسی

زبان: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
80
سال: 
1398
شابک: 
978-600-8865-
نظر: 
میانگین: 4.5 (2 رای)
شماره: 
103

اعتلای منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصت‌های عادلانه آنان و تأکید بر نقش مقدس مادری به عنوان یکی از سرفصل‌های تدبیری در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معرفی گردیده است و به عنوان هدفی مهم در مسیر تحقق نیازمند اقدامات اساسی است. در این میان شناخت جامع از وضعیت اجتماعی زنان امری ضروری است که در گام نخست از طریق وضع‌شناسی جامع و دقیق در ارتباط با موضوع مد نظر صورت می‌پذیرد تا به دور از سوگیری‌ها و اختلاف‌نظرها بتوان با نگاهی شفاف و واقعی به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری پیرامون اعتلای مقام زنان پرداخت. در حقیقت هدف اصلی این پژوهش ترسیم وضعیت حقیقی و شفاف در ارتباط با وضعیت اجتماعی زنان است تا تعریف و برنامه‌ریزی جهت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تسهیل نماید. لذا جهت رسیدن به این هدف، شناسایی وضعیت زنان در سه حوزه آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی، اجتماعی به عنوان موضع اصلی پژوهش قرار گرفت. برای تحقق این هدف و پاسخ به این پرسش‌های اساسی که وضعیت اجتماعی زنان در سه حوزه آموزش، اشتغال و مشارکت بر اساس آمارهای حقیقی چگونه است؟ عملکرد دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران در وضعیت اجتماعی زنان دارای چه روند و ویژگی‌هایی بوده است؟ حوزه سیاست‌گذاری در خصوص وضعیت اجتماعی زنان چه تغییر و تحولاتی در 3 دهه اخیر به خود دیده است؟ مبادرت به انجام پژوهش فوق نمودیم. از آنجا که برای کشف لایه‌های معنایی و مفهومی در ارتباط با پدیده‌های اجتماعی روش‌های کیفی از قابلیت بیشتری برخوردار می‌باشند، لذا در این پژوهش نیز روش کیفی مورد استفاده قرار گرفته است، که در میان روش‌های کیفی موجود با استفاده از مطالعه اسنادی از روش توصیفی- تحلیلی به فراخور موضوع مورد پژوهش که وضع‌شناسی سیاسی اجتماعی زنان است، استفاده گردیده است. بدین طریق که با گردآوری اطلاعات اسنادی و آماری در خصوص مسائل آموزش و اشتغال و مشارکت سیاسی، اجتماعی زنان به توصیف وضعیت زنان در گام اول پرداخته و بعد از آن نیز با تبیین و ارائه گزارش‌های عملکرد نهادهای قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرایی به تحلیل سیر سپری شده وضعیت زنان در بعد از انقلاب اسلامی پرداختیم. نتایج حاصله مبین این نکته مهم و اساسی است که وضعیت اجتماعی زنان در سه حوزه آموزش، اشتغال و مشارکت علاوه بر رشد و ارتقاء به واسطه‌ی انقلاب اسلامی در یک نابسامانی مبنایی از جهت قرابت با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و در نسبت با وضعیت مطلوب مورد نظر انقلاب اسلامی یعنی تحقق تمدن نوین اسلامی به سر می‌برد. در حقیقت اگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را راه نائل آمدن به تمدن نوین اسلامی بدانیم وضعیت اجتماعی زنان در شرایط فعلی در نسبت با الگو، نیازمند تغییرات بنیادین در لایه‌های نظری و عملی است. چرا که وضعیت اجتماعی زنان در شرایط کنونی به علت نبود نگاه جامع و هدفمند در حوزه نظری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دچار نوعی تشویش و بلاتکلیفی گردیده است و لذا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با شناخت دقیق این مسئله می‌تواند تمهیدات لازم در طراحی وضعیت مطلوب در حوزه زنان را اتخاذ نماید.
واژگان کلیدی: وضع‌شناسی، زنان، اشتغال، مشارکت سیاسی، آموزش

فایل منتشر شده: