نگاهی به قابلیت‌های راهبردی و سرمایه‌های ماندگار ملی ایران، پیشرفت اسلامی ایرانی