نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی

زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
64
سال: 
1394
شابک: 
8- 41 - 7611
نظر: 
میانگین: 5 (2 رای)
شماره: 
46

عدالت رعايت استحقاق، شايستگي، سهم و نصيب است. مصاديق عدالت بر اساس اقتضاي آن متفاوت است. اقتضاي عدالت به طور پيشيني، «برابري» و «مساوات» است اما چنانچه حقوقي مشروع کسب شود اين حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در اين موارد معيار عدالت، رعايت «استحقاق» و «شايستگي» و ايجاد امنيت براي «اکتساب» است. البته از آنجا که اصول و موازين عدالت اغلب به درستي اجرا نمی‌شود و عملاً" شکاف طبقاتي و تبعيض اجتماعي در جامعه به وجود می‌آید. در اين موارد لازم است به نحو «پسيني» براي همه شرايط و امکانات يکسان ايجاد شود، نابرابری‌های غیرموجه درآمدي از طريق سیاست‌های مالياتي، اعطاي یارانه‌های هدفمند و سازوکارهای بیمه‌ای جبران شود و مخاصمات و ادعاها به نحو مقتضي حل و فصل گردد. اجرای عدالت یا تحقق آن در جامعه در عین ایجاد رضایت اجتماعی باعث رشد و پیشرفت اقتصادی می‌گردد. در اين نوشتار با بهره‌گیری از نظریات عدالت اجتماعی و اقتصادی در مکاتب مختلف، به نحو اجمال اصول و معيارهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در چارچوب شريعت اسلام با استفاده از دلالت آیات و روایات و نظرات متفکران و صاحب‌نظران اسلامی و در چارچوب نظریه‌های اقتصاد اسلامی مورد شناسایی و بحث واقع می‌شود و در نهایت دلالت‌های کاربردی آن به اختصار مورد اشاره واقع می‌شود. بر این اساس در این مجموعه بعد از واژه‌شناسی عدالت به ابعاد نظری و فلسفی عدالت و دلالت‌های آن در نظریه‌پردازی عدالت پرداخته می‌شود. با این رویکرد دلالت‌های مهم مفهومی عدالت در قالب سه فرضیه بیان شده است. همه این فرضیه‌ها و همین طور مباحث بعدی با تکیه بر نظرات معتبر علمی و دیدگاه‌های اسلامی تعیین گردیده است. در بخش سوم و چهارم به تعریف اجمالی عدالت اجتماعی و اقتصادی پرداخته شده و در مرحله بعد برای نیل به تبیین روشن و قابل فهم از عدالت اقتصادی و به منظور نیل به نظریه اسلامی قواعد و معیارهای عدالت اقتصادی معرفی شده و در زیر مجموعه هر یک از قواعد و معیارها به دلالت‌های کاربردی هر یک از آنها اشاره گردیده تا از این طریق در مراحل بعدی امکان شاخص سازی و پایش هر یک در حوزه‌های اجرایی فراهم شود. این مجموعه به عنوان طلیعه‌ای برای ورود علمی به موضوع عدالت اقتصادی از منظر اسلامی تلقی می‌گردد و لذا بدیهی است به عنوان مطلع بحث این کار دارای نواقص متعددی است و امیدواریم با همت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این نوع اقدامات بازگشاینده راه برای نیل به نظریه جامع و کامل اسلامی عدالت اقتصادی باشد.
کلید واژه‌ها: روش‌شناسی نظریه‌پردازی عدالت، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، معیارهای عدالت اقتصادی، نظریه اسلامی عدالت اقتصادی

فایل منتشر شده: