نظام بهره‌برداری از منابع و عوامل تولید در کشاورزی؛ اصول و الزامات