مقالات، نوشتار و دیدگاه‌های برگزیده یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (جلد ششم)