مقالات، نوشتار و دیدگاه‌های برگزیده دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (جلد سوم)