مقالات، نوشتار و دیدگاه‌های برگزیده دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (جلد پنجم)