مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس الگوی پیشرفت (جلد 4)