مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس الگوی پیشرفت (جلد 3)