مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس الگوی پیشرفت (جلد 1)