مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس الگوی پیشرفت (جلد 12)