ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 76- دی‌ماه 1398)