ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 74- آبان‌ماه 1398)