ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 73- شهریور و مهرماه 1398)