ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 72- مردادماه 1398)