ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 71- تیرماه 1398)