ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 67- دی‌ماه 1397)