ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 66- آذرماه 1397)