ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 65- آبان‌ماه 1397)