ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 64- مهرماه 1397)