ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 63- شهریورماه 1397)