ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 62- مردادماه 1397)