ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 61- تیرماه 1397)