ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 54 - آذر ماه 1396)