ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 53 - آبان ماه 1396)