ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 52 - مهر ماه 1396)