ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 51 - شهریور ماه 1396)