ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 50 - تیر و مرداد ماه 1396)