ماهنامه خبری-گفتمانی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 48 - اردیبهشت‌ماه 1396)