طراحی مدل توسعه هوشمند

زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
98
سال: 
1394
شابک: 
0- 63 - 7611
نظر: 
میانگین: 4 (3 رای)
شماره: 
61

چکیده
یکی از چالش‌های فراروی نظام‌های سیاسی اجرای توسعه ملی است. مدل‌های مختلفی برای ایجاد توسعه ملی پیشنهاد شده است. تعدادی کشورها بر مدل‌های غیربومی وارداتی از سایر کشورها تکیه می‌کنند ولی تعدادی دیگر بر مدل‌های بومی خودمتکی هستند. ازجمله مسائل موردنظر این پژوهش طراحی مدلی است متکي توسعه به عوامل داخلي، خودجوش بودن، همه‌جانبه گرايي و استفاده از فرصت‌های ملي است تا جوامع در مسير توسعه دچار غفلت راهبردي نشوند. در اين راستا هدف تحقيق حاضر به‌عنوان يک تحقيق بنيادي تعيين ساختار و عناصر راهبردي مدل توسعه هوشمند می‌باشد. به اتکای روش‌شناسی نظریه‌پردازی دکتر حسن دانایی‌فرد در این پژوهش مدل توسعه هوشمند تئوریزه و بر اساس نظرات خبرگان و کارگزاران مایید پژوهشی شده است. مدل حاصله متشکل از سه بعد اصلی نرم، سخت و وت می‌باشد. نتيجه حاصل طراحي مدلي است که در مقايسه با الگوي پيشرفت در سطح ابزاري آن (مديريت ملي) قابل تقسیم‌بندی است و جهت‌گیری به توسعه را در ابعاد سخت، نرم و وت براي نيل به کيفيت زندگي تبيين می‌نماید.
واژگان کليدي: پارادايم توسعه، مکاتب توسعه، مدل توسعه هوشمند، بعد سخت، بعد نرم، بعد وت

فایل منتشر شده: