دیدگاه‌های مطرح شده در سومین نشست سالانه کارگروه چرخه نوآوری