درآمدی بر فرآیند تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت