درآمدی بر فرآیند تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوی پایه