خبرنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره 8 - بهمن ماه 1391)