خبرنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره 7 - دی ماه 1391)