خبرنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره 6 - آذر ماه 1391)