خبرنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره 20 - اسفندماه 1392)