خبرنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره 19 - بهمن‌ماه 1392)